Psychoterapia to pojęcie złożone z dwóch greckich terminów: psyche i therapein. Razem oznaczają one leczenie duszy. W praktyce psychoterapia służy pracy zarówno nad umysłem, jak i nad ciałem. Ciało i umysł stanowią bowiem całość.

Praca owa jest możliwa dzięki systematycznym spotkaniom dwóch osób, z których jedna wspiera drugą w rozpoznawaniu obszarów swoich trudności i ich zmianie. Terapeuta nie ocenia, nie doradza, lecz towarzyszy w szukaniu najlepszych dla drugiej osoby rozwiązań.

Podejście Gestalt, w którym jesteśmy wyszkolone i w którym pracujemy, może być bardzo pomocne w czasie przeżywania przez Ciebie osobistych trudności – może zapewnić Ci cenne wsparcie i  bezpieczną przestrzeń na zbadanie trudnych uczuć; może rzucić światło na wzorce istniejące w tworzonych przez Ciebie relacjach i  pomóc Ci pracować nad zmianami w Twoim życiu.

Wiemy, że czasem samemu jest bardzo trudno znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Aby pomóc Ci w dostrzeżeniu i nazwaniu trudności oraz w towarzyszeniu w  drodze do jej przezwyciężenia, w „Pracowni z sensem” znajdziesz wybór form psychoterapii, które dedykowane są osobom potrzebującym wsparcia na każdym etapie życia i mającym różne potrzeby.

Formy psychoterapii, z których możesz skorzystać w „Pracowni z sensem”:

Psychoterapia indywidualna
to spotkania, które odbywają się w parze psychoterapeuta-klient. Jest to proces, którego celem jest lepsze poznanie: samego siebie, sposobów własnego funkcjonowania, motywów zachowań oraz sposobów bycia w relacji z innymi ludźmi. To spotkania prowadzące do zyskania samoświadomości i zrozumienia siebie,  a także odkrywania i wprowadzania zmian wiodących do pełnego, autentycznego i  satysfakcjonującego bycia w kontakcie ze sobą i światem. Tempo procesu jest dostosowane do Ciebie. Psychoterapia indywidualna może dotyczyć zarówno tematów bieżących, jak i przeszłych, które są dla Ciebie ważne.
Psychoterapia osób dorosłych
spotkania przeznaczone dla osób powyżej 18-go roku życia, które: chcą poradzić sobie z aktualnie przeżywanymi trudnościami w obszarze emocjonalnym, społecznym czy zawodowym; dążą do zaangażowania się we własny rozwój; pragną poszerzyć świadomość na temat siebie oraz swojego funkcjonowania w świecie; potrzebują wsparcia w związku z  trudną sytuacją życiową. Zazwyczaj spotkania odbywają się raz w  tygodniu i  trwają 50 minut. Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od problemów zgłoszonych do terapii.
Psychoterapia młodzieży
spotkania przeznaczone dla dzieci w wieku od 12-go do 18-go r. ż., które doświadczają: trudności w relacjach z rówieśnikami lub/i rodzicami; problemów w obszarze zachowania i emocji (lęki, depresje, agresja, stres); zaburzeń związanych z jedzeniem; a także przeżywają trudności dotyczące swojego dorastania i  zmian temu towarzyszących. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.
Psychoterapia dzieci

spotkania dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym i  młodszym szkolnym, doświadczającym: trudności w związku z kryzysem w rodzinie (rozwód, żałoba); trudności emocjonalnych (lęki, smutek, apatia, złość/agresja, nadpobudliwość, nerwowość) adaptacyjnych; zaburzeń somatyzacyjnych (bóle brzucha, głowy, duszności, moczenie się) czy trudności w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi.
W „Pracowni z sensem” z dziećmi pracujemy metodą Gestalt Play Therapy. Na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców. Spotkania odbywają się raz w  tygodniu i trwają 50 minut. W przypadku psychoterapii dziecka niezbędna jest współpraca rodziców z psychoterapeutą, dlatego co czwarte spotkanie przeznaczone jest właśnie dla nich.

Konsultacje wychowawcze
spotkania dedykowane osobom, które doświadczają trudności wychowawczych lub innych trudności w relacji z dzieckiem. Celem spotkań jest wspólne znalezienie drogi porozumienia z dzieckiem i zrozumienia go w oparciu o  zagadnienia rozwoju psychospołecznego, jak również wsparcie rodziców/opiekunów w  procesie wychowania dzieci i młodzieży. Konsultacje wychowawcze to zazwyczaj kilka spotkań lub w przypadku, gdy dziecko albo adolescent jest w terapii, spotkania z  rodzicami odbywające się w zależności od potrzeb terapii.
Psychoterapia par
jeśli pragniesz się skoncentrować na już istniejącej relacji, a Twój partner/partnerka również widzi taką potrzebę, najlepszym rozwiązaniem może okazać się terapia par. Może mieć ona na celu przywrócenie lub stworzenie przestrzeni porozumienia poprzez umożliwienie wyrażania własnych uczuć, potrzeb oraz zrozumienie emocji, reakcji, a także potrzeb partnera/partnerki. Terapia par ma również sens, gdy chcecie się dobrze rozstać i szukacie na to sposobu. W spotkaniu bierze udział para (niekoniecznie małżeńska) oraz psychoterapeuta (lub para terapeutów) a “pacjentem” nie jest żadna z osób, lecz łącząca Was relacja. Sesje dla par odbywają się raz na dwa/trzy tygodnie i trwają 90 minut.
Psychoterapia grupowa

praca w grupie opiera się na założeniu, że różne problemy, których doświadczasz w  swoim życiu, mają swoje źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Udział w procesie grupowym umożliwi Ci, w bezpiecznej atmosferze, odkrywanie swoich potencjałów; sposobów wchodzenia w relacje z innymi; nauczy otwartej komunikacji i okazywania emocji; mówienia o potrzebach. Stanie się bezpieczną przestrzenią, która sprzyja uczeniu się przez zdobywanie nowych doświadczeń, poznawanie siebie oraz innych ludzi.
Celem doświadczeń grupowych jest poszerzanie Twoich kompetencji interpersonalnych oraz stopniowe wykorzystywanie ich w życiu osobistym i zawodowym.

Niezależnie od tego, jaką formę pracy uznasz za odpowiadającą swoim potrzebom, każda rozpoczyna się od spotkania konsultacyjnego, czyli konsultacji psychoterapeutycznej.

Takich spotkań może być kilka, z reguły od jednego do trzech. Mają one na celu wspólne rozpoznanie obszaru trudności, który skłonił Cię do kontaktu z psychoterapeutą.

Podczas konsultowania psychoterapeuta może Cię choć trochę poznać, a dzięki temu zaproponować najbardziej adekwatną formę dalszej pracy.

Konsultacja nie musi zakończyć się decyzją o podjęciu terapii. To Ty decydujesz, czy i jak zadziałasz.

Jeśli zdecydujesz się na pozostanie w kontakcie terapeutycznym – ustalamy, na jakich zasadach będzie się on opierał.